SIRINDA (ສິລິນດາ) ແບຣນພາຍໃຕ້ ບໍລິສັດ ພີເອສ ເອ ຄໍເປີເຣຊັນ ບຈກ.

ຜູ້ຜະລິດແລະຈຳໜ່າຍປ້າຍກາເສື້ອ, ປ້າຍຄໍເສື້ອ, ປ້າຍຍີ່ຫໍ້, ປ້າຍເສື້ອ, ປ້າຍຊາຕິນ ທັ້ງຮູບປ້າຍທໍ ແລະ ປ້າຍພິມ ຮັບຜະລິດປ້າຍຄໍເສື້ອຕາມສັ່ງ, ຮັບຜະລິດປ້າຍຕິດເສື້ອຕາມອໍເດີ, ຮັບຜະລິດປ້າຍໂລໂກ້ຕິດເສື້ອ ບໍລິການອອກແບບປ້າຍຕິດຄໍເສື້ອແລະປ້າຍຊື່, ປ້າຍໂລໂກ້, ປ້າຍລາເບວ, ປ້າຍຕິດເສື້ອ
ພ້ອມທີມງານທີ່ພ້ອມໃຫ້ຄຳແນະນຳທັ້ງໃນເລື່ອງການອອກແບບແລະການເລືອກຊະນິດງານ ສຳລັບຜະລິດປ້າຍຊື່ ແລະ ປ້າຍສິນຄ້າແກ່ລູກຄ້າທຸກໆ ທ່ານ ໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບການເລືອກເນື້ອຜ້າໃຫ້ເໝາະສົມກັບການນຳໃຊ້ ດີຊາຍ ປ້າຍຜ້າຂອງພວກເຮົາມີໃຫ້ເລືອກ ເລີ່ມແຕ່ລາຄາປະຢັດ ຈົງເຖິງ ແບບລະອຽດ

ປ້າຍ label ແບບພິມ, ປ້າຍພິມໄນລ່ອນ, ປ້າຍພິມຊາຕິນ ແລະ ປ້າຍພິມຄອດຕອນກ້າງປາ, ປ້າຍໄຊ້ຕົວເລກ, ປ້າຍໄຊ້ທໍຕົວເລກ, ປ້າຍພິມໄຊ້ອັກສອນນອກຈາກປ້າຍ label ປ້າຍທໍແລະປ້າຍພິມ ປ້າຍຊື່ ພວກເຮົາຍັງຜະລິດປ້າຍເຈ້ຍ, ສະຕິກເກີ, ປ້າຍໜັງແທ້ແລະປ້າຍໜັງທຽມ, ປ້າຍປະເກັນ, ປ້າຍພີຢູ, ປ້າຍພີວີຊີ, ຕົວຮີດຕິດເສື້ອ, ປັກຈັກຄອມພິວເຕີ, ກະດຸມມຸກເລເຊີແບຣນ, ຖົງເຈ້ຍ ແລະ ຖົງຫິ້ວພລາສຕິກແບຣນ ແລະ ອຸປະກອນຕັດຫຍິບຕ່າງ ໆ ອີກຫຼວງຫຼາຍ

ໂທລະສັບ : +66 2628 3577-8
ແຟັກ : +66 2628 2938
ອີເມວ : info@Sirinda.com
ເວັບໄຊ້ : psacorporation.aecgateway.la, sirinda.thailandpocketpages.com, www.sirinda.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *